anti-Alzheimer agents

Anti-Alzheimer agents

قرص دنپزیل 10 قرص دنپزیل 10
قرص دنپزیل 10

قرصهای دنپزيل 10 ميلی گرمی در بليسترهای 10 عددی و هر 10 بليستر در يك جعبه 100عددی بسته بندی می شوند.

دنپزيل 5 میلی گرمی دنپزيل 5 میلی گرمی
دنپزيل 5 میلی گرمی

افزودن ماژول جدید
0%